Welcome to champasack province
 
 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ແຂວງຈຳປາສັກ Welcome to Champasak Province
ໜ້າທຳອິດ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ
ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ນິຕິກຳຕ່າງໆ
ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ກິລາ
ຮູບພາບ
ເວບໄຊລິງ
ແຜນທີ່ຂອງແຂວງ
ກົດໝາຍຕ່າງໆ
 
 
 
 
 
   
 
ລ/ດ

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ

ລ/ດ

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບ
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄຟ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ້ການສໍ້ລດບັງຫຼວງ 3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມສານ 4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ 5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ 9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ 10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ
11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ 11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ
12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ 12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ
13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບ 13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄຟ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)
14 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ 14 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປີ່ນປົວ
15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ 15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມໃໝ່ 16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ 17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ
18 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ 18 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ
19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຍາ 19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ
 

 

20 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)

ລ/ດ

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

21 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ 22 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ນຍິງ 23 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມ ແລະ ກັນພະຍາດ 24 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະບານລາວ 25 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ 26 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນະຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນຳ້ ແລະ ສັດປ່າ 27 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ 28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນຳ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນຳ້
8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ 29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທອດມູນ 30 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ(ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)
10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ 31 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ
11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອວຄົວ 32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກຳ 33 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ
13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 34 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
14 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ-ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ 35 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ
15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈຳໜ່າຍ 36 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ 37 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ
17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ 38 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
18 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 39 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ 40 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
20 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ 41 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ
    42 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນຳ້ປະປາ
    43 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
    44 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ
    45 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ

 

 
 

Copyright 2011-2012 champasack.gov.la, All Rights Reserved.
Designed and Developed by Noukone , Pakse Laos.